Seleccionar página

Política de privacidade

O sitio web unidosporsada.com e o seu contido é propiedade de Unidos por Sada, con domicilio social en Aldea de Tarabelo nº75, Sada, 15160 (Coruña, A), con NIF (en tramitación).

 

En cumprimento do disposto polo Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 d abril de 2016, así como na nova Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, CITOP.es, como responsable do sitio web, informa a todos os usuarios que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que estes serán obxecto de tratamento que se rexistrou entre as actividades de tratamento de unidosporsada.com.

 

Unidosporsada.com, a través dos formularios que pon ao dispor do usuario, pode recompilar a información persoal que se detallará a continuación coa finalidade de realizar as xestións de información, representación e xestión dos traballos profesionais, así como a organización de eventos e actividades nas cales o usuario pode participar: cif, nome e apelidos, dirección postal, correo electrónico, número de teléfono, empresa, colexio ao que pertence.

 

O usuario fornece a información de forma voluntaria. A non actualización dos seus datos, ten como consecuencia, a posibilidade de non recibir información e actualización así como das diferentes actividades e servizos que ofrece UNIDOS POR SADA.

Ao marcar a casa correspondente, o usuario acepta expresamente e de forma libre, que os seus datos persoais sexan tratados por UNIDOS POR SADA para os seguintes FINS DO TRATAMENTO:

 

Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas sobre os seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.

Realizar estudos estatísticos.

Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.

Remitir o boletín de noticias da páxina web.

 

Unidosporsada.com garante en todo momento ao usuario o exercicio dos seus DEREITOS de acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación, portabilidad e oposición sobre os datos persoais facilitados, dirixíndose por escrito á dirección declarada como domicilio social na nosa Política de Privacidade.

 

En canto á conservación dos datos facilitados polos usuarios estes conservaranse mentres exista un interese mutuo de relación entre Unidos por Sada e o usuario, para así facer efectivo o tratamento dos mesmos. Cando dita relación finalizase, devanditos datos suprimiranse baixo as medidas de seguridade oportunas, podendo unicamente reservarse durante o prazo legalmente establecido para o efecto.

Así mesmo, os datos facilitados polos usuarios non serán facilitados nin cedidos a terceiro. Devandito extremo só levará a cabo baixo o consentimento expreso do interesado e naqueles supostos legalmente establecidos respecto diso.

 

Pola súa banda, a información facilitada polo usuario enténdese con consentimento expreso desde o momento no que o mesmo, mediante o acceso e a aceptación da casa correspondente e entrada de datos nos campos correspondentes aos formularios de contacto, aceptan expresamente e de forma libre, que os seus datos son necesarios para levar a cabo aquelas solicitudes e peticións de información solicitadas polo propio usuario, levando ao responsable do sitio web, unidosporsada.com, a contar cos devanditos datos dentro dos seus ficheiros. Igualmente, corresponde ao usuario garantir que todos aqueles datos que facilita dentro deste sitio web son veraces e axustados a dereito, comprometéndose á súa vez a facilitar as posibles modificacións dos mesmos ao responsable deste sitio web, unidosporsada.com.

 

En cumprimento do estipulado polo RGPD e a Nova Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos e Garantías de Dereitos Dixitais, este sitio web cumpre con toda a normativa estipulada en canto a medidas de seguridade, establecendo para iso cantas medidas técnicas e organizativas sexan necesarias para garantir ao usuario en todo momento a protección dos datos persoais que facilitase durante a súa navegación polo mesmo. Así, estes datos serán tratados en todo momento de maneira lícita e leal na relación que lle una co usuario e interesado, sendo á súa vez os adecuados e necesarios, en relación cos fins do tratamento específico do responsable.

 

Con todo iso preténdese garantir en todo momento a protección e confidencialidade dos datos facilitados, sendo unicamente utilizados cos fins do tratamento específico establecidos polo responsable, unidosporsada.com mantendo en todo momento a actualización e supervisión en aras de garantir os dereitos dos usuarios.