Seleccionar página

Aviso legal

UNIDOS POR SADA (UPSA), responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon ao dispor dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSICE), BOE Nº 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

UNIDOS POR SADA (UPSA), resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de UNIDOS POR SADA (UPSA)

DATOS IDENTIFICATIVOS

 

Nome de dominio: https://www.unidosporsada.com

 

Nome comercial: Unidos por Sada

 

Denominación social: UNIDOS POR SADA (UPSA).

NIF: (en tramitación)

Domicilio social: Aldea de Tarabelo nº75, Sada, 15160 (Coruña, A)  Teléfono: (non consta).

 

e-mail: info@unidosporsada.com

 

TERMOS E CONDICIÓNS

O acceso e utilización deste sitio web atribúe ao visitante a condición de usuario. Iso supón que o usuario acepta as condicións de uso vixentes en cada momento e comprométese a facer un uso adecuado dos contidos do sitio web e a observar e cumprir rigorosamente canto se dispoña neste aviso e nas normas que sexan de aplicación.

Fornecer información veraz sobre os datos de rexistro e a mantelos actualizados

Non difundir contidos contrarios á lei ou á dignidade da persoa; que sexan discriminatorios por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social; ou que, de calquera modo, sexan contrarios á lei e á orde pública.

Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de UNIDOS POR SADA, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados.

Tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

Utilizar o sitio web nin as informacións que nel contéñense con fins comerciais, políticos, publicitarios e para calquera uso comercial, sobre todo o envío de correos electrónicos non solicitados.

Unidosporsada.com se reserva do dereito para efectuar as modificacións que estime convenientes, engadindo, cambiando ou eliminando contidos ou servizos prestados a través do sitio web; así como o de retirar calquera achega ou comentario que contraveña as regras descritas anteriormente (no caso de permitir comentarios asociados a calquera publicación por parte do usuario).

 

Unidosporsada.com non se fará responsable en ningún caso das opinións vertidas polo usuario a través das ferramentas de participación ofrecidas polo sitio cando estean dispoñibles.

O acceso ao sitio web, para algúns dos seus apartados, require a solicitude de alta (mediante as ferramentas dispostas para iso a través do propio sitio web) por parte do usuario.

 

O usuario declara, baixo a súa responsabilidade, ser maior de idade e dispoñer da capacidade suficiente para vincularse ás presentes condicións.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 

Unidosporsada.com é propiedade de UNIDOS POR SADA (UPSA). Os dereitos de propiedade intelectual e industrial, dereitos de explotación e reprodución deste sitio web (páxinas, pantallas, información, aparencia, estrutura e deseño, código fonte, arquivos de audio e software, así como os vínculos) son propiedade, foron cedidos ou son obxecto de licenza, a favor de unidosporsada.com, salvo que se especifique calquera outra cousa.

 

A denominación, o deseño e os logotipos que compoñen este sitio web son marcas debidamente rexistradas. O seu uso indebido poderá ser perseguido de conformidade coa lexislación vixente.

 

O usuario non está, en ningún caso, para descargar contidos do sitio web (salvo que se indique o contrario).

 

Queda prohibido reproducir, comunicar, distribuír, ceder ou transmitir, modificar ou suprimir a información, contido ou advertencias do sitio web, salvo autorización previa, expresa e escrita de unidosporsada.com.

 

LEI E XURISDICIÓN APLICABLES

 

No suposto de producirse controversias ou diversas cuestións con extremos recolleitos no presente sitio web ou das actividades nel promovidas e desenvolvidas, para a súa efectiva resolución será de aplicación o establecido na lexislación española vixente no momento de producirse a mesma, á que quedan expresamente sometidas as partes, sendo, en todo caso, competentes para a resolución dos devanditos conflitos os Xulgados e Tribunais de Madrid.